Iletişim kuralı

Müşterilerle İyi İletişimin 5 Altın Kuralı . ... Bu bire bir iletişim zaman zaman müşteri ile iş ilişkisi tam anlamıyla kurulmadan önce gerçekleşiyor olabilir, bu yüzden ürettiğiniz içerikler yeterli miktarda ve güvenilir olmalıdır. Cloudnames’te biz, Sosyal Medya platformlarında müşteriler tarafından düzenlenen bu ... İletişim, iki kişi arasındaki mesaj alış verişidir. İki kişi bir birini fark ettiği anda iletişim başlar ve mesajlar gidip gelir. İletişimde mesajlar; “Sözlü İletişim” ve “Sözsüz İletişim(Beden Dili)” olmak üzere karşı tarafa aktarılır. Kızdığımızı konuşmadan beden dilimizle de ifade edebiliriz. Mesela sert bir bakış “Sana Kızdım” demekten daha ... Sıfır iletişim kuralı, sadece bir süreliğine uygulayacağınız bir şey değil. Sıfır iletişimi narsistlerden intikam almak, onlara acı çektirmek, onları değişmeye ikna etmek, bizi ... Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede çerez kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerezlerin nasıl kontrol edileceği dahil, daha fazla bilgi edinmek için buraya bakın: Çerez Politikası Egm. Bireylerin temel hak ve özgürlüklerini korumak için hukuk ilkeleri çerçevesinde güvenliği sağlamak. Emniyet Genel Müdürümüz; Hakkımızda. Misyon ve Vizyon; Tari İletişimin altın kuralı (Çocukla iletişim nasıl olmalı?) İletişim, canlı olan her varlığa verilen bir armağan aslında. Etkili Bir İletişim Kurmanın 9 Temel Kuralı. 29 Mayıs 2017 LojiLifeStyle. Etkili iletişim sadece konuşma yeteneği değildir. Aynı zamanda karşımızdaki insanı dinleyip gözlemleyerek, konuşma ve vücut dilini anlayabilmemizdir. Bu yetiyi kazanabilmek için çok çalışmak ve kişiliğimizin farkına varmamız gerekir. genel ağ iletişim kuralı adresi ne demek? Internet protocol address. internet. Genel Ağ. Bk. genel ağ; Global network of networks connecting many millions of computers Currently, the Internet has more than 30 million users world wide, and that number is growing rapidly More than 100 countries are linked into exchanges of data, news and opinions on Web servers Unlike online services, which ... Salgının öğrettiği 10 iletişim kuralı. 07/04/2020 18:48. AZİME ACAR [email protected] Öngörülemeyen krizler, öngörülemeyen zorlukları getiriyor. Korku ve belirsizlik zamanlarında iletişim kurma ihtiyacı artıyor, insanlar umutsuzca bilgiye ihtiyaç duyuyor. Reklam. Evet, durum ciddi ve maalesef ucu açık. ... Egm. Bireylerin temel hak ve özgürlüklerini korumak için hukuk ilkeleri çerçevesinde güvenliği sağlamak. Emniyet Genel Müdürümüz; Hakkımızda. Misyon ve Vizyon; Tari

Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan bir projeden ev alan da satan da tapu harcı ödemek zorunda değildir.

2020.09.01 21:50 Ahmetca Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan bir projeden ev alan da satan da tapu harcı ödemek zorunda değildir.

Kentsel dönüşüm uygulamalarını teşvik etmek için yeni yapıların ilk satışlarında harç muafiyeti vardır. Yani kentsel dönüşüm yasası kapsamında yapılan bir projeden ev alan da satan da tapu harcı ödemek zorunda değildir.
Tapu harcı mülkün değerinin yüzde 4’ü kadar ödeniyor. Bunu yüzde 2 alıcı, yüzde 2 satıcı ödüyor. 500 bin liralık bir evde 10 bin alıcı 10 bin satıcı tapu harcı ödüyor. Bundan sonra dönüşüm kapsamında yapılan satışta bu ödenmeyecek.
Ancak gayrimenkul alan ve satan ile Tapu Müdürlükleri arasında bazı sorunların yaşandığı görülmektedir.
Oysa ki konuya ilişkin olarak Danıştay 9. Dairesi., E. 2015/6534 K. 2019/1163 T. 25.3.2019 tarihli kararında bu tartışma konusu olmuştur.
Karara konu olayda, davacı şirket İstanbul 4. Vergi Mahkemesi'nin 31/12/2014 tarih ve E:2014/1301, K:2014/3061 sayılı kararı temyiz etmiştir.
Temyize konu davada, davacı adına müteahhit şirket tarafından ihtirazi kayıtla ödenen tapu harçlarının iptali ve iadesi talep edilmiştir.
Yerel mahkeme vergi mahkemesi, 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yer alan muafiyetin dönüşüm alanlarındaki uygulama çalışmalarına ilişkin olduğu,dönüşüm uygulaması sonrasında inşa edilen konutların satışıyla ilgili işlemleri kapsamadığı, dava konusu satış işleminin de 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde yapılan muafiyetle ilgili değişiklikten önce olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Davacı ise 775 ve 6306 sayılı Kanunlar kapsamında inşa edilen taşınmazların satışının tapu harcından muaf olduğu, muafiyetin kişilere değil işlemlere tanındığı, bu doğrultuda verilmiş mahkeme kararları bulunduğu iddialarıyla kararın bozulmasını temyizen talep etmiştir.
Danıştay ise kararında,
492 Sayılı Harçlar Kanununun 57. maddesinde "Tapu ve Kadastro işlemlerinden bu kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanlar, tapu ve kadastro harçlarına tabidir." hükmü yer almış, 4 sayılı tarifenin 20/a fıkrasında ise, gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden nispi harç ödeneceği hükme bağlanmıştır.
Gecekondu Kanununun kapsamı;birinci maddesinde, mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi,yeniden gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla alınması gereken tedbirler olarak belirtilmiştir.Kanunun 33.maddesinde ise;bu Kanun hükümlerine dayanılarak yapılan ivazlı veya ivazsız devir, temlik, kamulaştırma, alım, satım, kira, geri alma, geri verme, ifraz, tevhit, tescil, cins değişikliği, rehin tesis ve terkini, ıslah, değişiklik, onarım, inşa ve ikmal gibi her türlü işlemler, sözleşmeler, beyannameler ve benzerlerinin, tasarruf bonosundan ve her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olacağı hüküm altına alınmıştır.
16.05.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6306 sayılı Kanunun amacı; birinci maddesinde, afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemek olarak yer almıştır.Kanunun 7.maddesinin 9.fıkrasında ise; bu Kanun uyarınca yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamaların, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden; kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paraların ise banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesna olacağı belirtilmiştir.
6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 16.maddesine 2 Temmuz 2013 tarihinde eklenen 9.fıkra ile Kanun kapsamında ilgili kurum (uygulama alanında dönüşüm projesi gerçekleştirecek olan Bakanlık,idare,Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) veya gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamaların, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden muaf olacağı belirtilmiştir. Yine, ilgili maddede alınmaması gereken harç ve vergiler arasında damga vergisi,tapu ve kadastro harçları ve noter harçları da sayılmıştır.
Yönetmeliğin 16.maddesinin 9.fıkrasına 25 Temmuz 2014 tarihinde eklenen (ç) bendi ile ilgili kurum (uygulama alanında dönüşüm projesi gerçekleştirecek olan Bakanlık,idare ve TOKİ) ile uygulama alanındaki yapıları malik olarak kullanan gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince yapılan uygulama alanındaki yapıların dönüşüme tabi tutulmadan önce ilk satışı, devri ve tescili işlemleri ile Kanun kapsamında yapılacak uygulamalar neticesinde meydana gelen yeni yapıların ilk satışı, devri ve tescili işlemlerine vergi, harç ve ücret muafiyetinin uygulanacağı kuralı getirilmiş, bu işlem ve uygulamalar ile uygulama alanındaki yapılarla ilgili olarak; noterler, tapu ve kadastro müdürlükleri, belediyeler ve diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde Kanun uyarınca yapılan diğer işlemler hakkında belirtilen vergi, harç ve ücret muafiyetlerinin uygulanacağı ifade edilmiştir.
Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden; taşınmazların ivaz karşılığında devir ve iktisabının harca tabi olduğu, ancak 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile 775 Sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca yapılan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamaların vergi ve harçtan muaf olduğu, 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 16.maddesine 2 Temmuz 2013 tarihinde eklenen 9.fıkra ile de Kanun kapsamında uygulama alanında dönüşüm projesi gerçekleştirecek olan Bakanlık,idare ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamaların, noter harcı ve tapu harcından muaf olacağının belirtildiği görülmüştür.
Olayda; müteahhit şirketin yüklenici firmalarla imzaladığı "Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" sözleşmeleri kapsamında inşa edilen bağımsız bölümlerin bulunduğu alanın, 775 sayılı Kanun uyarınca gecekondu önleme bölgesi ilan edildiği ve bölgenin gecekondu dönüşüm ve kentsel yenileme alanı uygulama imar planı kapsamında olduğu,davalının da aksi yönde bir iddiasının bulunmadığı anlaşılmış olup, uygulanan dönüşüm projelerinin 775 ve 6306 sayılı Kanunların amacını gerçekleştirmeye yönelik olduğu,uygulama sonrasında konutların müteahhit şirket tarafından üçüncü kişilere satış işlemlerinin de bu Kanunlar kapsamında değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
Bu durumda; gecekondu önleme bölgesi ilan edilen ve gecekondu dönüşüm ve kentsel yenileme alanı uygulama imar planı kapsamında bulunan alanda inşa edilen bağımsız bölümlerin, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın iştiraki olan ve dönüşüm uygulamalarına ilişkin olarak görevlendirilen müteahhit şirket tarafından satışıyla ilgili alıcının ödediği tapu harçlarının iptali ve iadesi istemiyle açılan davayı reddeden mahkeme kararında hukuka uygunluk bulunmamıştır.
Öte yandan, iadesi talep edilen ve davacı adına ödenen tapu harcı tutarının devir alan olarak sadece davacının ödemesi gereken tutar mı,yoksa devir eden ve devir alan olarak satış işleminin taraflarının ödemesi gereken toplam tutar mı olduğunun araştırılarak sonuca göre karar verilmesi gerektiği tabiidir.
Demek suretiyle, davacının temyiz talebi kabul edilmiş ve İstanbul 4. Vergi Mahkemesi'nin 31/12/2014 tarih ve E:2014/1301, K:2014/3061 sayılı kararının bozulmasına karar vermiştir.
Netice itibariyle,
Gecekondu dönüşüm ve kentsel yenileme uygulama alanındaki yapıların dönüşüme tabi tutulmadan önce ilk satışı, devri ve tescili işlemleri ile 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile 775 Sayılı Gecekondu Kanunu kapsamında yapılacak uygulamalar neticesinde meydana gelen yeni yapıların ilk satışı, devri ve tescili işlemlerine harç muafiyeti uygulanacağı kuralı getirilmiştir.
Gecekondu önleme bölgesi ilan edilen ve gecekondu dönüşüm ve kentsel yenileme alanı uygulama imar planı kapsamında bulunan alanda inşa edilen bağımsız bölümlerin, müteahhit şirket tarafından satışıyla ilgili alıcının ödediği tapu harçları harç istisnası kapsamında yer almakta olup, iadesi gerekmektedir.
Av.Ahmet Can
İletişim Bilgilerimiz :
Tel : 0 532 409 18 85
Mail : [[email protected]](mailto:[email protected])
Form : Üzerine Tıklayınız
İletişime geçmek için 0 532 409 18 85 no’lu telefondan arayabilir, [[email protected]](mailto:[email protected]) adresine mail gönderebilir ya da bu formu doldurarak telefon numaranızı bırakabilirsiniz.
Bu konudaki diğer yazılarımız ve emsal mahkeme kararları için:
Yazı 1 Yazı 2 Yazı 3 Yazı 4 Yazı 5 Yazı 6 Yazı 7 Yazı 8 Yazı 9 Yazı 10 Yazı 11 Yazı 12 Yazı 13
#kentsel #dönüşüm #dava #vergi #tapu #harcı #iade
Kentsel Dönüşüm Tapu Harcı İadesi Emsal Mahkeme Kararımız:
📷📷📷Av.Ahmet Can
İletişim Bilgilerimiz :
Tel : 0 532 409 18 85
Mail : [[email protected]](mailto:[email protected])
Form : Üzerine Tıklayınız
submitted by Ahmetca to u/Ahmetca [link] [comments]


2020.08.26 11:28 Complex_Highlight542 Voleybol Filesi Fiyatları

Voleybol farklı bir spordur. Diğer spor dallarından bariz farkı ise bir file oyunu olmasıdır. Voleybol filesi fiyatları ise pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Filenin yüksekliği kadın ve erkek sporculara göre değişiklik göstermektedir. Hücum vuruşu, yükseklik, file ile temas gibi durumlar oyunu etkilemektedir. Bir dış mekan sporu olan voleybol filesi fiyatları piyasada değişiklik göstermektedir. Ancak file tercih edilirken dikkat edilmesi gereken faktörler arasında pek çok kriter yer alıyor. Fiyat da bunlardan biri olmakla birlikte filelerin yapısal olarak ikiye ayrıldığından söz etmek gerekiyor. Naylon ipten üretilen filler kar, güneş, yağmur gibi iklim koşullarına karşı oldukça dayanıklı olmaktadır. Sporcular da ciddi bir şekilde baskı yaptığında esneme özelliği göstermemektedir. Floş ipten imal edilen fileler ise profesyonel amaçlar için kullanıma uygundur.
Firmamız voleybol filesi fiyatları noktasında uygun fiyatlar sunmakla birlikte yüksek özelliklere sahip fileler üretmektedir. Yüksek kaliteli malzemeler kullanmakta birlikte işçilik noktasında da garanti sunuyoruz. Tüm oyun alanlarında kullanım için uygulan olan ürünlerimiz yüksek güvenlik vaat etmektedir. Kalitesiz bir ürün seçilmesi durumunda hava şartlarından dolayı etkilendiği için tekrar bir file satın almanız gerekiyor. Ancak firmamız voleybol filesi fiyat noktasında uygun fiyatlar sunmasına karşın kaliteli malzemeler kullanıyor. Kopma, aşınma ve benzeri durumların görülmediği ürünlerimiz cebinize de zarar vermiyor.
Firma arayışında iseniz voleybol filesi fiyatları için firmamızdan fiyat teklifi alabilirsiniz. Ürünlerimizde mukavemetli iplikler kullanıldığından dolayı fileleri uzun yıllar kullanabilirsiniz. Dışarıda oynanan bu spor için kaliteli ürünler seçilmesi önemlidir. Topun kontrolünü kaybetmesi sonucunda fileler zarar görebilir. Saha içinde oyun kuralı belirlemek amacı ile konulan bu fileler topun kaybolmasını ve zarar görmesine de önlemektedir. Voleybol filesi fiyat ise pek çok kritere göre değişiklik göstermektedir. Spor salonlarında, plajlarda ve pek çok alanda kullanılan bu filelerin fiyatları ölçü ve kaliteye göre değişiklik gösteriyor. Aynı zamanda kullanılan malzeme kalitesine de dikkat etmek gerekiyor. Firma olarak uzun yıllardan beri süregelen tecrübemiz ile sizlere kaliteli ürünler sunuyoruz. Fiyat teklifi için hemen firmamız ile iletişime geçebilirsiniz.
submitted by Complex_Highlight542 to u/Complex_Highlight542 [link] [comments]


2020.06.23 18:41 adanaadaklik Adana Kurbanlık Keçi Adak Veya Kurban için Keçi

Adana kurbanlık keçi, koyun, kuzu ve koç adaklık hayvanlarından istediğinizi seçerek adaklık ve kurbanlık hayvanınızı kesip, eti adadığınız şekilde dağıtabilirsiniz. Adaklık konusunda her vatandaşın bilmesi gereken, öğrenmemizin daha iyi olacağı temel bilgiler vardır. Adaklık, kişinin bir dileği için adak adayacağına dair verdiği söz ile başlar. Adak adamak, birçok sebepten yapılabilir. Çocuğu olsun diye, sınavı kazansın diye ya da Allah’a itaat ve şükür amacıyla kurbanlık keçi, koç, kuzu ve koyun kesilebilmektedir.
İslam dünyasında kurbanlık kesmek ve kesilen eti dağıtmak en büyük yardımlaşma örneklerinden biridir. Et dağıtmak konusunda dinimizde üçte bir kuralı vardır. Etin üçte biri adağı kesen kişi ve ailesine, zengin biri kesiyorsa başkasına kurbanlık etini dağıtması gerekir, üçte biri komşulara ve tüm akrabalara, adaklık etin en son üçte birlik kısmı ise fakir olan kişilere verilmelidir. Adaklık etin paylaştırılmasında daha çok üçte bir paylaşımı söz konusudur ancak zorunluluğu yoktur.
Adak adayan bir insan zenginse, kurbanlık etini fakir olan 5 aileye eşit miktarda da bölüştürebilir. Maddi durumu çok iyi olmayan bir aile, 6 ya da 7 yılda bir kurbanlık kesiyorsa, adağını kendi ailesine paylaştıracağı sözünü vermişse, adaklık et adağı adayan kişinin ailesine eşit miktarda paylaştırılabilir. Normalde adak etinin, adağı adayan kişi, bu kişinin eşi ve çocukları tarafından yenmemesi gerekir. Ancak fakirse ve adağını ailesiyle yeme şeklinde adadıysa bu durumda ailesiyle kurbanlık eti yemesinin hiçbir sakıncası yoktur.
Adaklık ya da kurbanlık et keserken de abdestli olmalı, duamızı okuyarak Allah’ın adını anarak adağımızı kesmeye özen göstermeliyiz. Adaklık hayvanlara işkence edilmeden, hayvana kötü bir hareket yapılmadan, hızlıca hayvanın kesilmesi, adaklık hayvanın da düşünülmesi gerekir. İslam dini hoşgörü, sevgi, saygı ve yardımlaşmaya büyük önem verir. Her Müslüman’ın bu temel kuralları bilmesi gerekmektedir. Adana kurbanlık keçi, koyun, kuzu ya da koç fiyatları hakkında bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.
submitted by adanaadaklik to u/adanaadaklik [link] [comments]


2019.12.15 07:51 oppoforum OPPO Find X Android 9 Pie Kararlı Güncellemesi

OPPO Find X için yeni bir yazılım güncellemesi sunuyor; yeni yazılım güncellemesi, ColorOS 6'ya ve daha az iyileştirmeye dayanan Android Pie 9.0 sürümünün kararlı bir sürümünü yayınladı . OPPO X sahibini , 2-3 ay boyunca Pie güncellemesini beklemekten bıkmış olabilirsiniz ve aşağıda ki bağlantıdan hemen indirmeye ve yüklemeye başlayın. Birçoğu bunu kaçıracaklarını düşünüyor. Ama çıkıyor, İşte oppo Find X için Android 9! Oppo nihayet Android 9 güncellemesini göndermeye başladı.
📷
Bu, CPH1871EX_11_C.14 numaralı yapıya sahiptir , Kasım 2019 için Android güvenlik düzeltme ekini içerir ve boyutu 3.10GB'dir. Yavaş yavaş yayılıyor, ancak güncelleme ZIP dosyasını (Tıklayın mavi alana) buradan indirebilir ve manuel olarak güncelleyebilirsiniz . Önceki sürüme göre, bu yeni güncellemenin CPH1871EX_11_A.19 tabanlı sürüme dayanması gerekiyordu, ancak şimdi sürümü değişti.
ColorOS 6 ve Android 9'a yükseltin ve taze görseller ve çerçevesiz bir güzellik yaşayın.
Oppo Find X Android 9 Pie İle Gelen Özellikler
Ayrıca, daha yumuşak ve daha sürükleyici bir oyun deneyimi için GameBoost 2.0 var. Bu, daha iyi dokunma tepkisi için doğruluk yanı sıra yüksek kare hızlarında sürekli oyun için FrameBoost için TouchBoost'u içerir. Ayrıca, ColorOS 6 aynı zamanda pili pasif olarak tüketmekten korumak için uygulamaları çıktıktan sonra donduran “AI soğuk hava deposu” da içerir.
submitted by oppoforum to u/oppoforum [link] [comments]


2019.02.11 14:35 vieri9 Vanta, Sınırsız Erişim (Turkish Article)

Blockchain ve Akıllı Sözleşmeler, yeni gayri merkezi girişimler için sayısız fırsatlar doğuruyor ve bununla birlikte aracıları ortadan kaldırarak maliyetleri düşürüyor. Çok sayıda yeni firma ve projeler şu anda bu yeniliğe dikkat çekiyor ve geniş çaplı kuruluşlar, üçüncü tarafa gereksinim duymadan, özellikle birbirleriyle takım oluşturmaya çalışıyor. Bu nedenle, bu yeni inovasyonu kullanmaya başlayan çok sayıda proje var. Bununla birlikte, tüm sorunlara rağmen bunların hiçbiri makul olmayabilir. Her bir projenin taahhüt ettiği, whitepaper'ın ne olduğunu, danışmanlarının ve akılda kalıcı görünen diğer şeylerin ne olduğunu iyi kullanmamız gerekiyor. Henüz blockchain teknolojisinin temelini bile anlamadan piyasaya sürülen kripto paraların sektöre kötü etkisi tahmin edilenden çok daha fazla olduğunu da unutmayalım. Vanta'nın amacı; hızlı ve düşük maliyetli geliştirme ve sınırsız bağlantı sağlayan ölçeklenebilir servislerin işletilmesini sağlayan, dünyanın ilk merkezi olmayan ağı olmayı hedeflemektedir.
Vanta nedir?
VANTA, sürekli ağ iletişimi için akıllı bir ağ kurmayı amaçlayan Blockchain tabanlı bir eko sistemdir. Geleceğin, Blockchain teknolojisi ve kripto-finansal yönleri kullanarak, VANTA sistemi, sürekli veri aktarımına katkıda bulunan ve geleneksel merkezileşmemiş sistemlere olan herhangi bir bağımlılıktan kurtulacak şekilde idare edilen ağda bir ilgi noktası çekmeyi hedefliyor. Bu, bir API, SDK veya halihazırda kullanılmakta olan uygulamalarla veya platformlarla koordine edilebilen uyarlanabilir modüller vasıtasıyla herhangi biri tarafından kullanılabilecek faydalı Blockchain tabanlı bir ağın sonucunu verir. VANTA eko sistemini, bu ağlar üzerinden genişleterek sürekli ağ iletişimi kullanışlılığı gerektiren mevcut sistemleri bir araya getirebilir. (https://vanta.network/)
Projenin temel amacı ; projenin arkasında duran grup ve motivasyonu çok yukarıda olan ekip , VANTA'nın sürekli, güvenli ve özel kullanılabilirliği garanti eden merkezi olmayan ve izinsiz bir ağ olduğunu ve ağ oluşturma inovasyonlarının geniş bir kullanım senaryosunu kapsayacağını görüyorlar. Bunlar, bilgilendirme, dosya değişimi, sesli ve görüntülü arama ilerlemesi, büyük ölçüde sabit video dökülmesi ve IoT sensörlerinden toplanan sürekli verilerin iletilmesi ve hazırlanmasını içerir. Aynı şekilde, VANTA da organizasyonlar ve müşteriler için girişimci düzeyinde medya iletişim ağı cevapları verecek ve geliştirecektir. (https://vanta.network/)
VANTA'nın Akıllı Ağı, birbirlerini birleştiren ve değerlendiren üyeleri seçerek sürekli veri iletimi, hazırlama ve kapasite çalışmaları gerçekleştiren merkezi olmayan bir ağ olarak doldurulur. VANTA ekosistemi, aynı zamanda, güvenli, sürekli yazışmalar ve veri alışverişlerini yönetirken ağın yüksek miktarda yürütme gerçekleştirmesini sağlayan PGP şifreleme standardına dayanan blok zinciri olmayan bir yapı olan Ağ Çerçevesini de içerir. Ayrıca, merkezi olmayan bir P2P ağ kuralı olan ARKAS Protokolü, düğümler üzerinde çapraz bir şekilde yönlendirilmiş kanallar oluştururken, KANUS Zinciri, Doğrulanabilir Rastgele İşlev (VRF) ve Pratik Bizans düğümleri ile Doğrulanabilir Rastgele İşlev (VRF) ve Pratik Bizans düğümleri ile birleştirilen Networking konsensus algoritmasını kucaklar. Maliyet düşürmeyle etkinliği artırmak için Hata Toleransı (PBFT).
Vanta Token, ağda önemli girişimlerin yapılmasını garanti altına almak için bir Teklif Belgesi (PoS) tarzı konsensüs konseptinde kullanılacaktır. Miktarın Doğrulanması, fikir birliği sağlamak ve ağı güvence altına almak için etkili bir yöntemdir. Bir hub, belirli sayıda VANTA token'ı (VNT) (temel belirleme önkoşulları çözülecek) alarak ve işleri onaylayan veya görevden alan diğer belirsiz düğümlerle konuşarak teşebbüsleri onaylayabilir.
Hazırlanması gereken mesleklere ihtiyaç duyan geliştiricilerin de, uzman ve onaylayıcı düğümler ödemek için yeterli VNT ödemesi gerekir. Şebeke saldırılarına karşı koymak için bu gereklidir, ağ üzerinde bir harcama yaparak, genellikle kötü niyetli bir müşteri ağın anlamsız işlerle dolmasına neden olabilir. Bu yüzden kötü niyetli kişileri grupları veya kişileri yakalamak için ödül sistemi devreye girecektir, böylece motivasyon artacaktır.
Vanta Token Bilgileri:
Token Sembol: VNT
Halka arz fiyat: $0.000880
Hard Cap: $15,000,000
Total Token miktarı: 56,200,000,000 VNT
Satışa uygun token miktarı: 35%
Toplam satışta olan Token: 19,670,000,000 VNT
Sonuç olarak;
Vanta yüksek teknolojik alt yapısı ve günümüz Blockchain tabanlı projelerin sorunlarına çok doğru yaklaşımlarda bulunarak, çözümler getiriyor. Platformun Oracle ve Maker gibi çok önemli şirketlerle ortaklıkları var. Bize projenin ne kadar iddialı olduğunu göstermektedir.
Daha fazla bilgilenmek için;
WEBSITE: https://vanta.network
WHITEPAPER: https://vanta.network/doc/VANTA_White_Paper.pdf
TELEGRAM: https://t.me/vantanetwork
ANNTHREAD: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5095100
FACEBOOK: https://www.facebook.com/vantanetwork/
TWITTER: https://twitter.com/vantanetwork
MEDIUM: https://medium.com/vantanetwork
REDDIT: https://www.reddit.com/vantanetwork/
LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/vantanetwork
Yazarın Bitcointalk kullanıcı adı: absurde
Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1947595
Ethereum Address: 0xDa5dfd4557cb05Ba8ada631adC44E40217F22fF3
submitted by vieri9 to ICOAnalysis [link] [comments]


2019.01.06 01:45 benefo Siyonizme bağlı büyük tehditler

1. Marksizm - Eguality Dünya görüşü ((Marksist) sosyalizm, Marksizmin hükümete ve topluma uygulanmasıdır, komünizm, Marksizmin nihai hedefidir Sosyal eşitlikçilik (toplumdaki farklı insan gruplarının eşitliği, mutlak egualite, insanlar egual yapılmalıdır) farklılıkları ortadan kaldırarak Sınıf Çatışması Tarihsel Materyalizm Cinsel Eguality (cinsiyet ve cinsellik) Feminizm Kürtaj LGBT Hakları Irk Eguality Diversit Çokkültürlülük Sosyal adalet izafiye Ahlaki Relativ: Uygunluk (farklılıkların ortadan kaldırılması) prbğiğeniyiem dönme hareketi örmdunlism (fabian society) Kültürel Marksizm (Frankfurt Okulu) Kritik teori Politik doğruluk Soçdallem (varlantı inctide: Morclsa-teninlem / Bolehevisn, Demacratie Saçlalism, Sosyal Demeracy, Frankfurt Sehaol idaresi sabit Ekonomi İşçi hakları totaliter enternasyonalizm kozmopolitlik Konünizm (Marksizmin nihai hedefi, esasen imkansız olan, sosyalizm yoluyla başarılmalıdır) Ortak Mülkiyet Anarşi
2. Liberalizm - Bireysellik, Özgürlük ve Eguality Bireyciliğinin Dünya Görüşü
Bireysel eşitlikçilik (insanlar egual olarak doğar ve egual değerine sahiptir, egual haklara sahip olmayı hak eder (egual medeni ve siyasal haklar) Liberteryenizm Anti-otoriterizm, Laiklik, Din Özgürlüğü İfade özgürlüğü Hoşgörü (Açık Toplum / İzin Veren Toplum / Kültürel Liberalizm Dejenere / Yolsuzluk
Anarşizm Dönüğracy (kural 0? Ele MajorLEy) Çak dosya 5 AN öğre) (OLABGFAV), 15. LAEUAMRM 6 Bilekten hayatını sürdürüyor ve BEleBi, Majoritarianism (mafya kuralı) İktidar Ayrımı (anti-otoriter Federalizm taşralı olma Temsilciler / Parlamenterizm Siyasi Partiler / Partizan Politika Bürokrasisi Egual Medeni ve Siyasi Haklar Genel Yetki (veya genel olarak oy hakkı; Doğal ve yasal haklar) Refah / Refah devleti Sivil milliyetçilik Açık Sınırlar / Göç
kapitalizm materyalizm Mammonizm Plutokrasi Yüksek Finans Sanayicileri Medya / Eğitim (kamuoyunu etkileyebilir Tüketimcilik Sosyal Mühendislik Kitle İletişim Eğitim (Aydınlar) Üniversiteler Gazetecilik Setini Reklam verenleri Küreselleşme (Ecönamie glbatizetin Uluslararası Fin Labür sil İmalat İşsizlik İhracatı Ucuz Yasadışı İşsizlik İşsizliğinin Önemi Uluslararası Ticaretin Uluslararası Ticaret Şirketi Uluslararası Bankalar Ticaret Anlaşmaları / Anlaşmalar uluslararası kuruluşlar / siyasi ve ekonomik birlikler / Tek pazarlar (BM, AB, USAN, Interpol Bankacılığı Faiz (ve genel olarak borç) kredi kartları işletmeler / Araç Kredileri / Öğrenci Kredileri Özel Merkez Bankacılığı Borç Temelli Fiat Para Birimi Kesirli Rezerv Bankacılık Enflasyonu Hükümet paranı Uluslararası Bi Ücretsiz Market Ekonde Free İşçilerin Çevreyi Yok Etmesi Cezaevi Sanayi Kompleksi / Askeri Sanayi Kompleksi Fikri Mülkiyet Ücret Kölelik Şirketleri Sınırlı Sorumluluk Borsa Spekülasyon Tekeller / Oligopoller / Konglomerler Ticaret birlikleri
Topluluklar (Kulüpler) Gizli Topluluklar Birlikler ve kardeşlikler de sendikalar Masonluk (Liberalizme yol açtı) İnsancıllık İlluminati
3. İbrahimi Din - Semitik Morldview Yahudiliği Hristiyanlık Kilise Evrenselliği Satanizm
Kaynak : Siyonizme bağlı büyük tehditler
submitted by benefo to Sirdosyasi [link] [comments]


2018.12.20 08:53 fragmanlife Sanal Ortamda Nasil Sesli Sohbet Edilir

Birçok insan sesli sohbet etme konusunda sıkıntılar yaşar. Bu sesli sohbet ister yüz yüze olsun isterse sanal bir sohbet olsun. Sesli Sohbet ederken kişi rahat olmalı ve kendini kasmamalıdır. Sohbet ettiğiniz kişi ya da kişiler düşüncelerinizi söylediğiniz için sizi yadırgamayacaktır. Bu sebeple strese girmenize gerek yoktur. Derin bir nefes alın ve düşüncelerinizi karşınızdakine rahatça anlatın.
Sanal Ortamda Nasıl Sohbet Edilir?
Değişen çok bir şey olmayacaktır, sadece konuştuğunuz kişi karşınızda olmayacaktır. Yazışarak veya mikrofon eşliğinde yine sesli bir şekilde sohbet edeceksiniz. Kendinizi burada da hiç kasmanıza gerek yok. Saygı kuralları çerçevesinde özgürce sohbet edebilirsiniz. Size herhangi bir yasak koyan kimse olmayacaktır. Konuşmaya başladığınız zaman devamı mutlaka gelecektir. Arada bazen konuşma tıkanabilir, bu gibi durumlarda konuşma taraflarından birinin yeni bir konu açması bu sorunu ortadan kaldıracaktır.
Sanal Ortamda Sohbet Ederken Yapılmaması Gereken Şeyler
Öncelikle saygı çerçevesinde çıkılmamalı ve sesli sohbet sırasında karşı tarafın üstüne gidilmemelidir. Bu konuşmanın zarar görmesine hatta sona ermesine sebep olabilir. Ayrıca sohbet esnasında utanmamalısınız. Utanmanız düşüncelerinizi açıklayamamanıza, derdinizi anlatamamanıza ve yanlış anlaşılamamanıza sebep olabilir. sesli sohbet esnasında konuşmak kadar dinlemek de önemlidir. İyi bir dinleyici olmalı ve karşınızdaki kişinin sözlerine değer verdiğinizi ona hissettirmelisiniz. Eğer kurduğunuz sohbet kameralı veya yüz yüzeyse yani birbirinizin yüzünü görebiliyorsanız göz teması kurmaktan da kaçınmayın. Göz teması kurmak utanılacak bir şey değil, karşınızdaki kişiye onu dinlediğinizi gösteren, olumlu bir harekettir.
Seviyeli Sohbet Nedir?
Sohbet Esnasında Saygı Faktörü Seviyeli sohbet, karşılıklı saygı çerçevesi içerisinde yürütülen, tarafların sırasıyla söz hakkına sahip olduğu bir iletişim şeklidir. Seviyeli bir sohbetin ilk ve temel kuralı saygıdır. Çünkü saygı olmadan sağlıklı ve taraflar açısından verimli bir iletişim sağlanamaz. Sohbet esnasında herkes, karşısındaki kişinin de fikir belirtme özgürlüğü olduğunu kabullenmeli ve belirtilen fikre de saygı duymalıdır. Sohbet esnasında, konuşan kişinin cümlesini bitirmesi beklenmeli ve sonra konuşmaya başlanmalıdır. Aksi takdirde sözü kesilen kişi fikirlerinin önemsenmediği, dinlemeye değer görülmediği hissine kapılıp belki de sonrasında fikrini belirtmekten vazgeçecektir. Bu yüzden bir insan karşısındakinin görüşünü desteklemiyorsa bile, o fikri sonuna kadar dinlemeli ve karşısındakinin düşüncesi ne olursa olsun ona saygı duymalıdır. Ancak bu koşullar sağlandığında seviyeli ve verimli bir sohbet elde edilmiş olur.
Güvenli Sesli Chat Odaları
Canlı Chat Odaları
Teknolojinin yalnızlığı yok ettiği gerçeğini kabul etmek gerekiyor. İnternet ve buna uyumlu akıllı cihazlar yardımıyla aynı anda, bir ya da birden fazla internet kullanıcısıyla doyasıya sesli chat etmenin avantajı, hem kolay erişim hem de ücretsiz giriş özelliği sayesinde kullanıcılara cazip gelmektedir.
Güvenilir ve kaliteli sesli chat odalarında, yeni tanıştığı kişilerle zaman ya da konum sınırlaması olmadan özgürce iletişim edebilme, özellikle de çekingen kişilikler için ideal bir platformdur. Öncelikle bu sohbet odalarında mesajlaşmak için kayıt olup, bir rumuz ismine sahip olmak gerekmektedir.
Dünyanın neresinde olursa olsun çevrim içi olan kullanıcıların birbirleriyle ister sesli chat isterse de sohbet edebilmesine aracılık eden bu odalar, belki de birçok aşkın ilk başlamasına öncülük etmiş, arabuluculardır.
Sohbet Odalarının Özellikleri
Sohbet ortamı oluşturan bu platformlarda chat yapmanın yanında, müzik dinleme ya da oyun oynama fırsatı da bulabilen kullanıcılar, bu durumdan oldukça hoşnut olmaktadır. Seviyeli ve güvenilir bir siteye ait seslichat odasında, arkadaş edinen ve kendini daha fazla geliştirip, farklı kültürlerde insanlarla tanışıp, gündelik hayatta konuşmaya cesaret edemeyeceği konuları burada çok daha rahat bir biçimde paylaşma olanağı bulmak bu sitelere duyulan ilgiyi arttırmaktadır.
Kişisel bilgilerinin güvenliği internet kullanıcıları için çok önemlidir ve bunun içinde, kalitesini ispatlamış siteleri kullanmayı tercih etmektedir. Kişisel bilgileri teminat altında olan kullanıcı için, girdiği sitedeki sesli chat odalarında hangi konuların konuşulduğu veya hangi illerdeki kişilerle sohbet ettiğini görüp, kendine en uygun odayı seçmesi ve doyasıya muhabbetin başlaması için, gereken her şey hazır durumdadır. fragmantv seslisohbet fragmanlar seslichat
submitted by fragmanlife to u/fragmanlife [link] [comments]


22 NEZAKET KURALI Azıcık Kibar Olalım mı? - YouTube 4-2-1 Kuralı ile İletişim Kurma Sanatı (Ders 2) WİNDOWS 10 Wifi Şifresi Öğrenme ( PROGRAMSIZ ) - YouTube Etkili Bir İletişim İçin 10 Altın Kural ! ETKİLİ İLETİŞİM KURMA VE KENDİNİ TANIMA İletişimin Altın Kuralı: DİNLEMEK - Sabahat Yazıcı Anlatıyor Tanıştığımız İnsanlarla Etkili İletişim Kurmak - Rasih Bensan Hızlı İletişimin temel kuralı: Kilit mesajı başta vurgulamalıyız! ETKİLİ İLETİŞİMİN 13 KURALINI HEDİYE EDİYORUM - Kişisel ... İletişimin ilk kuralı

Etkili Bir İletişim Kurmanın 9 Temel Kuralı – Lojiblog

 1. 22 NEZAKET KURALI Azıcık Kibar Olalım mı? - YouTube
 2. 4-2-1 Kuralı ile İletişim Kurma Sanatı (Ders 2)
 3. WİNDOWS 10 Wifi Şifresi Öğrenme ( PROGRAMSIZ ) - YouTube
 4. Etkili Bir İletişim İçin 10 Altın Kural !
 5. ETKİLİ İLETİŞİM KURMA VE KENDİNİ TANIMA
 6. İletişimin Altın Kuralı: DİNLEMEK - Sabahat Yazıcı Anlatıyor
 7. Tanıştığımız İnsanlarla Etkili İletişim Kurmak - Rasih Bensan
 8. Hızlı İletişimin temel kuralı: Kilit mesajı başta vurgulamalıyız!
 9. ETKİLİ İLETİŞİMİN 13 KURALINI HEDİYE EDİYORUM - Kişisel ...
 10. İletişimin ilk kuralı

Increase Brain Power, Enhance Intelligence, IQ to improve, Study Music, Binaural Beats - Duration: 3:00:33. Music for body and spirit - Meditation music Recommended for you Aşkım Kapışmak, Düzce Üniversitesi'nde Düzenlenen Etkili İletişim Sanatı Konferansına Katıldı - Duration: 53:04. Düzce Üniversitesi İTK 96,929 views 53:04 Çizgi Filmler Geleceği Önceden Nasıl Görebiliyor? Kobe Bryant, Corona, Trump - Duration: 10:48. Bunları Biliyor Muydunuz? 202,068 views Kanalıma Abone Olmayı Unutmayın: https://goo.gl/b9ZCe4 Instagram'ı da unutmayın: https://www.instagram.com/basakkablan/ Patreon ile destek için: https://www.... 4-2-1 Kuralı ile İletişim Kurma Sanatı (Ders 2) - Duration: 7:12. ilamtv - islamveihsan 23,030 views. ... Etkili İletişim Becerileri ve Yapılan Hatalar Eğitimi - İletişim Nedir? ... Etkili İletişimin Temeli ve İnsanları Okuma Sanatı Ahmet Şahin AKBULUT www.ilamtv,com. Programszı ve en kolay şekilde wifi şifrenizi öğremek için. 4-2-1 Kuralı ile İletişim Kurma Sanatı (Ders 2) - Duration: 7:12. ilamtv - islamveihsan 23,026 views. 7:12. Food for thought: How your belly controls your brain Ruairi Robertson ... #kişiselgelişim #etkiliiletişim Bu videoda çekiliş var. Instagram hesabımı takip edip ilgili gönderiyi beğenip arkadaşlarınızı etiketlerseniz aranızdan birin... İletişimin ilk kuralı Özgür Aksuna. Loading... Unsubscribe from Özgür Aksuna? ... Süper İletişim ve Dene & Başar - Duration: 20:41. Özgür Aksuna 3,592 views. 20:41.